Söktips

Ämnesordslista

Ett centralt steg i sökprocessen är att hitta rätt sökord. För att få fram bästa möjliga sökresultat är det bra att veta mer om ämnesord. I varje databas finns det kontrollerade ämnesord, dessa skiljer sig åt beroende på vilken databas du väljer att söka i. I PubMed söker du exempelvis med MeSH, i PsycINFO finns ämnesorden under Thesaurus och i CINAHL använder du Subject Headings. Du kan också välja att göra en fritextsökning där du använder dina egna söktermer.

Viktigt att tänka på är att de flesta publikationer inte är svenska och du får därför bäst och bredast resultat om du söker på engelska.

Det finns också andra sätt att hitta ämnesord. Något vi rekommenderar är att vara uppmärksam på de indexerade ämnesorden som visas när du har valt att klicka dig in på en artikel. I CINAHL visas de som Major- eller Minor Subjects, i PsycINFO under Subject och i PubMed visas de under MeSH Terms. Genom att hitta nya, relevanta termer kan du få hjälp att både bredda och smala av din sökning

MeSH

Medical Subject Headings förkortas MeSH och är en ämnesordslista med medicinska termer. Listan är framtagen av amerikanska National Library of Medicine och används över hela världen.

För oss i Sverige har Karolinska Institutets Universitetsbibliotek tagit fram översättningar av MeSH-termerna för databasen Svensk MeSH. Här kan du få svenska termer översatta till engelska ämnesord för att underlätta din sökning. Värt att ha i åtanke är att alla svenska termer inte finns översatta då det ibland saknas en amerikansk motsvarighet. 
Ibland kan det vara svårt att hitta termer för upplevelser, känslor och bemötande. Därför vill vi lyfta fram den här listan framtagen på KI: https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/amnesord-och-fritext/sokord-upplevelsebegrepp

Sökprocessen

När du har hittat dina sökord så kan vi påbörja sökprocessen. Vi kommer här nedan ta upp olika söktekniker som kan hjälpa dig i din sökning. Vi vill tidigt varna för att dessa tekniker inte går att använda i alla databaser. Innan du påbörjar din sökning är det alltid bra att gå in på databasens hjälpavsnitt och se vad de rekommenderar.

Frassökning

Frassökning innebär att du sätter ” ” runt frasen du söker på. Detta för att förhindra att orden delas upp. Om du  till exempel söker ”autoimmune inflammation” så försäkrar du att dina sökresultat innehåller orden i den ordningen. Hade du utelämnat citationstecknen så hade sökningen också visat resultat där autoimmune nämns i texten men utan att knytas till inflammation.


Trunkering

Trunkering används för att bredda din sökning och innebär att du sätter * efter ett ord. Oftast använder man den för att inkludera ordets alla potentiella ändelser. Exempel: nurs* ger dig också träffar på nurse, nurses och nursing.

Se upp för att trunkera för tidigt i ett ord, du riskerar då att få alldeles för många irrelevanta träffar. Om du till exempel placerar din trunkering såhär: hosp* så får du upp allt från hospital till hospice och hospitable

Boolesk sökning

För att du ska kunna söka med flera sökord behöver du verktyg för att kombinera dem. AND, OR och NOT är booleska operatorer som talar om för databasen vad du vill med dina sökord.

För att förtydliga kommer vi att använda oss av en sökfråga som exempel:

Upplever patienten en förändring i sin livskvalitet efter att ha slutat röka?”

Vi har markerat de viktigaste begreppen i sökfrågan och väljer sökord:

upplever
experience
livskvalitet
quality of life
slutat röka
stop smoking
quit smoking
quit nicotine
experience AND "quality of life" AND ("stop smoking" OR "quit smoking" OR "quit nicotine")

AND används för att visa att alla orden ska finnas med i sökresultatet.

experience AND "quality of life"

Genom att använda AND så begränsar du antalet träffar.

OR används för att visa att minst ett av orden ska finnas med i sökresultatet. OR är bra att använda när man vill försäkra sig om att få med så många synonymer som möjligt. För att visa att orden som står med OR hör ihop behöver du lägga till parenteser runt. I vissa databaser görs detta automatiskt åt dig. OR breddar din sökning.

("stop smoking" OR "quit smoking" OR "quit nicotine")

I de fall sjukdomen du söker på har en etablerad  förkortning rekommenderar vi att du söker på den också.

("irritable bowel syndrome" OR IBS)

NOT används för att markera vad du inte vill ha med i ditt sökresultat. Vi vill varna lite för att använda NOT eftersom det ibland kan eliminera sökresultat som faktiskt vore av intresse. Ett exempel där NOT kan vara lämpligt är om man vill få upp resultat om bröstcancer hos män.

"breast neoplasms" NOT (female OR women)

Oftast går det att använda databasens filter istället för att använda NOT.

Hur får du tillgång till artiklarna?

På artikelsidan i databasen så väljer du bara att klicka på Medicinska e-bibliotekets logga uppe i högra hörnet. Artikeln öppnas då i fulltext. Är det så att vi inte har artikeln i fulltext så kommer du istället direkt till ett beställningsformulär. Kontrollera att dina uppgifter stämmer och tryck sedan på ”Skicka” så får vi din beställning.

Ta dig vidare i ditt sökresultat

När du känner att du har fått upp ett bra antal relevanta träffar i din sökning så kan du stanna där i sökprocessen och titta igenom de artiklar som kommit upp. Förhoppningsvis har du hittat det du var intresserad av. Du kan också välja att ta din sökning vidare. Nedan har vi samlar några söktips som kan hjälpa dig:

Använd artikelposten!

Hittar du en artikel som är relevant för dig så är det ett utmärkt sätt att ta sig vidare på. Du kan titta på de indexerade ämnesorden för att se om du kan ha användning för dem genom att göra en ny sökning eller för att bredda alternativt specificera din nuvarande sökning.

I flera av databaserna får man upp artikeltips när man klickar sig in på något av sina sökresultat. Öppnar du en artikel i PubMed finner du ”Similar articles” längre ner på sidan. Titta gärna där också.

Ofta visas också var den artikel som du tittar på har citerats. Följ citeringarna för att hitta andra relevanta träffar.
Titta på artikelförfattarens övriga forskning. Det är inte sällan som upphovsmannens övriga publiceringar också kan vara av intresse.

I varje vetenskaplig publikation ska det finnas en referenslista. Missa inte att titta på den om du hittar en användbar artikel. På så sätt kan det dyka upp både andra artiklar, forskare och källor som du tidigare har missat.