Vad är en vetenskaplig artikel?

En vetenskaplig artikel är formen nästan all forskning redovisas i. Det är ett sätt för forskare att nå ut till kollegor och andra intresserade med sina resultat. Det finns olika former av artiklar men gemensamt för de flesta är att de följer en liknande struktur med introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser. 

Det man oftast stöter på i sin sökning är så kallade originalartiklar och översiktsartiklar (reviewartiklar). En originalartikel är den primära källan och här publicerar en forskare sitt resultat för första gången. I en översiktsartikel har flera originalartiklar samlats, kommenterats och jämförts. En typ av översiktsartikel är en litteraturöversikt, något som kan vara särskilt bra att ta del av för att sätta sig in i ett nytt ämne. 

En förutsättning för ett bra sökresultat är att man vet hur man granskar sina sökträffar. Oavsett vilken databas du använder för att söka din information så riskerar du alltid att få fram sökträffar som inte uppfyller kraven för vetenskaplighet. Det är inte alltid enkelt att avgöra om en artikel är vetenskaplig. Nedan följer några råd från Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (2021) som du kan använda i din läsning:

  • Vem står bakom informationen? Är någon person eller organisation angiven som ansvarig ? Vet du i sådana fall något om personen eller organisationen? Har personen/organisationen kunskaper i området?
  • Vilket syfte har informationen? Är syftet att informera, övertyga, marknadsföra något?
  • När publicerades eller uppdaterades informationen? Är informationen fortfarande aktuell?
  • Har informationen granskats innan den publicerades?
  • Finns det källor och referenser? Är dessa källor aktuella och relevanta?

Peer review

Innan en artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift blir den (med vissa undantag) först granskad. Peer review är den process en artikel går igenom där den bedöms av särskilt ämneskunniga. En godkänd artikel anses innehålla forskning av hög standard. 

För att se om en artikel är peer reviewed så kan man ofta uppsöka hemsidan till den tidskrift som publicerat den. Där brukar det finnas information om hur deras granskningsprocess ser ut. Ibland kallas något som är peer reviewed också för ”refereed”.

Vi måste flagga för att också tidskrifter som använder sig av en peer review-process kan innehålla vissa ickevetenskapliga delar. Då kan det röra sig om recensioner, ledare eller debattartiklar. 

I vissa databaser går det att avgränsa sina resultat så att bara artiklar från tidskrifter med peer review visas.